Eric Louw, abrdn
Eric Louw
Senior Portfolio Manager
abrdn